Por que elexir Verea System?

 • Porque é o único sistema homologado actualmente polo Estado Español que cumpre con todos os requisitos esixidos no Código Técnico da Edificación ( CTE).
 • Porque está deseñado para protexer o seu fogar nas condicións máis extremas, superando con éxito choivas torrenciais de 360 l/ m2, ventos de 180 km/ h e temperaturas de -20 º C.
 • Porque reduce os custos de instalación e mantemento.
 • Porque dispón de todos os materiais necesarios para a execución en seco do tellado: fixacións mecánicas, bandas impermeables, perfís de cumbrera…
 • Porque elimina o uso de morteiro, usando fixacións mecánicas que aseguran unha perfecta ventilación entre todos os elementos que integran a cuberta, garantindo un óptimo control do comportamento higrotérmico da cuberta.
 • Porque se adapta a todo tipo de soporte baixo tella. Isto convérteo no sistema máis versátil tamén en rehabilitación

¿Por qué elegir Verea System?

 • Porque es el único sistema homologado actualmente por el Estado Español que cumple con todos los requisitos exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
 • Porque está diseñado para proteger su hogar en las condiciones más extremas, superando con éxito lluvias torrenciales de 360 l/m2, vientos de 180 km/h y temperaturas de -20 ºC.
 • Porque reduce los costes de instalación y mantenimiento.
 • Porque dispone de todos los materiales necesarios para la ejecución en seco del tejado: fijaciones mecánicas, bandas impermeables, perfiles de cumbrera…
 • Porque elimina el uso de mortero, usando fijaciones mecánicas que aseguran una perfecta ventilación entre todos los elementos que integran la cubierta, garantizando un óptimo control del comportamiento higrotérmico de la cubierta.
 • Porque se adapta a todo tipo de soporte bajo teja. Esto lo convierte en el sistema más versátil también en rehabilitación.
É un tellado multicapa integrado por dous elementos fundamentais

En que consiste Verea System?

Tella cerámica e placa ondulada (de fibrocemento ou asfáltica). A tella colócase con escuma de poliuretano e fíxase mecanicamente con ganchos metálicos inox. Adicionalmente, en todas as zonas singurales do tellado (beirado, remate lateral, cumbrera, limatesas…) as tellas fixaranse con parafusos con tratamento Geomet 500B, eliminando por completo o uso do morteiro.

Es un tejado multicapa integrado por dos elementos fundamentales

¿En qué consiste Verea System?

Teja cerámica y placa ondulada (de fibrocemento o asfáltica). La teja se coloca con espuma de poliuretano y se fija mecánicamente con ganchos metálicos inox. Adicionalmente, en todas las zonas singurales del tejado (alero, remate lateral, cumbrera, limatesas…) las tejas se fijarán con tornillos con tratamiento Geomet 500B, eliminando por completo el uso del mortero.